Innkalling til årsmøte i Bygdø Monolitten Idrettslag 2018

BMIL holder årsmøte på klubbhuset på Ferd den 19. mars kl. 20.00

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest mandag 12. mars. (post@bmil.no)

Årsmøtet skal :

1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. – frivillig i år
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.
11. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) 8 styremedlemmer og 1 varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) Kontrollkomité med minst to medlemmer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Innformasjon om stemmerett osv finnes i BMIL sin lov vedlagt.
BMIL årsregnskap 2017 signert
BMIL sin lov