Innkalling til årsmøte i Bygdø Monolitten Idrettslag 2018

BMIL holder årsmøte på klubbhuset på Ferd den 19. mars kl. 20.00

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest mandag 12. mars. (post@bmil.no)

Årsmøtet skal :

1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. – frivillig i år
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.
11. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) 8 styremedlemmer og 1 varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) Kontrollkomité med minst to medlemmer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Innformasjon om stemmerett osv finnes i BMIL sin lov vedlagt.
BMIL årsregnskap 2017 signert
BMIL sin lov

Tid for å betale medlemskap

Da er medlemskapavgiften sendt ut til alle fjorårets medlemmer.
Støtt klubben og betal avgiften i tide.
Betalingsfrist er satt til 10. mars.

Ved å betale medlemskapet så er du/dere medlem av Bygdø Monolitten Idrettslag.
Og du kan dermed delta på ulike aktiviteter i klubbens regi.
Merk at det tilkommer en egen grenavgift for aktivitetstilbudene.

For barn som er medlem i klubben så er de forsikret gjennom idretten.
For ungdom gjelder egne regler om forsikring.

Ta kontakt med oss om det er noe du lurer på.

Husk at man er medlem av et idrettslag inntil man melder seg ut.
Per dags dato skal utmelding skje skriftlig til post@bmil.no

Bli med på sommerens vakreste eventyr på Ferd!

Tradisjonen tro arrangerer BMIL Fotball fotballskole i siste uke i sommerferien.
Skolen holdes på Ferd stadion i uke 33 og vi lover masse fotball med fokus på morro, samhold og respekt.

Så er du glad i fotball, og ikke minst samholdet på laget og i gruppen, så meld deg på her:
Påmelding i uke 33

Har du spørsmål ta kontakt med oss på: post@bmil.no eller 92413131(send sms hvis ikke svar nå i ferien)

Årsmøte i innebandy holdes tirsdag 8. mars

Tirsdag 8. mars kl. 19-21 holdes årsmøte i innebandygruppen.

Møte holdes på lærerkontoret på Skøyen skole.

Kontakt leder i innebandygruppen, Rebekka Bondesen (Rebekka@mmw.no), for mer informasjon.

Årsmøte i håndball holdes mandag 7. mars

Mandag 7. mars kl. 18 holdes årsmøte i håndballgruppen.
Etter møtet blir det lagledermøte.

Møte holdes på lærerkontoret på Skøyen skole.

Kontakt leder i håndballgruppen, Tove Karlsen (tovkar3@online.no), for mer informasjon.

Innkalling til årsmøte i BMIL IL mandag 14. mars kl. 19.00

Innkalling til årsmøte i Bygdø Monolitten IL
14.mars 2016 kl.19

Årsmøtet avholdes på Skøyen skoles personalrom

Forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret, ved Astrid Reikvam (ar@arkitektformidling.no), i hende senest mandag 29. februar.
Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut på idrettslagets hjemmeside www.bmil.no som en nyhet senest en uke før årsmøtet.

For å stemme på årsmøtet må man være 15 år, og ha betalt medlemsavgift.
Ingen kan stemme ved fullmakt.

Velkommen!
Med vennlig hilsen
Styret

Innkalling

Arsmelding BMIL2015

Bygdø Monolitten IL – Årsregnskap 2015

Innkallelse til ekstraordinær generalforsamling i Bmil onsdag 28.10 kl. 19.00 på Ferd

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling

Bygdø Monolitten Idrettslag

onsdag 28. oktober 2015 kl 1900

Ferd Stadion, klubbhuset i 2. etasje

Dagsorden
1. Åpning av møte ved styreleder Astrid Reikvam, og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere
2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere (minst en person i tillegg til møteleder)
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Valg av styremedlemmer og vararepresetanter

Valkommiteen har innstilt følgende personer til styret:
Nestleder BMIL; Anders Østbye Eknes
Varamedlem BMIL; Astrid Opdahl

Følgende personer fratrer fra styret:
Nestleder BMIL; Christopher Frigaard
Varemedlem BMIL; Darjan Kovacic
Saker som skal til behandling på årsmøte må leveres skriftlig til styreleder Astrid Reikvam(ar@arkitektformidling.no) innen 18. oktober 2015.

For å ha stemmerett må man være medlem i idrettslaget og ha betalt årets kontingent.

Velkommen!

Årsmøte for 2014

Her er protokollen fra årsmøtet avholdt 23.mars 2015:

BMIL Protokoll 2014

 

Innkalling til årsmøte i BMIL

Velkommen til årsmøte i klubben mandag den 23.mars 2015.
Møtet avholdes i Skøyen skoles personalrom (2.etasje, kontor-inngangen) kl.19.

BMIL Innkalling til årsmøte 230315

BMIL Regnskap 2014, budsjett 2015

BMIL Årsmelding 2014

BMIL Foreløpig saksliste til årsmøte 230315

Vi sees!
Styret

Innkalling til årsmøte innebandygruppa

Velkommen til årsmøte

Bygdø Monolitten Innebandy

torsdag 12. mars 2015 kl 1900

Skøyen skole, lærerværelset

Saksliste

  1. Konstituering av årsmøtet Godkjenne innkallingen, saksliste Valg av møteleder, referent samt 2 representanter til å underskrive protokoll
  2. Behandle årsberetning for 2014
  3. Behandle regnskap for 2014
  4. Innkomne forslag og saker
  5. Behandle budsjett for 2015
  6. Valg styre og valgkomité

Det skal være minst to representanter fra hvert kjønn (gjelder ikke i utvalg med tre eller færre).

Saker som skal til behandling på årsmøte må leveres skriftlig til innebandystyret senest 2. mars 2015 til Rebekka Bondesenrebekka@mmw.no.

For å ha stemmerett må man være medlem i idrettslaget og ha betalt årets kontingent.

Velkommen!

Styret 10. februar 2015

Saksdokumenter legges ut ca 2. mars

IDRETTENS SKADETELEFON ER NÅ TILGJENGELIGE FOR ALLE I BARNEIDRETTEN

«Norges idrettsforbund vil med dette informere om at Idrettens Skadetelefon fra 16.mai 2014 er tilgjengelig med sin rådgiving for alle innenfor barneidretten. Dette er et fantastisk supplement til dagens forsikringsordninger, som vil fortsette å løpe uendret, uavhengig av dette.
Idrettens Skadetelefon er drevet av Idrettens Helsesenter. De er et av Norges Fotballforbunds datterselskaper. Norges idrettsforbund takker for dette viktige bidraget til gode fellesløsninger innenfor norsk idrett.
Mer informasjon om tjenestene finnes på http://www.idrettshelse.no/skadetelefon.
Telefonnummeret til Idrettens Skadetelefon er 02033

Top